Schuttersbond Juliana

Naarmate de grote internationale schuttersfeesten aan populariteit wonnen, werden dergelijke feesten steeds meer en steeds vaker georganiseerd. Om de wildgroei bij de organisatie van schuttersfeesten te voorkomen, werden de eerste schuttersbonden opgericht. De schutterijen, die zich bij een bond aansloten, verplichtten zich elkaars schuttersfeesten te bezoeken. Zo kwamen volgens een rooster alle aangesloten verenigingen aan de beurt om een schuttersfeest te organiseren.

In 1896 werd de oudste Limburgse schuttersbond opgericht onder de naam ‘Kantonale Schuttersbond Eendracht Maakt Macht’ voor de schutterijen in de streek rond Weert opgericht. De op een na oudste schuttersbond, schuttersbond Juliana, werd in 1908 in café Hendrix aan de Vergelt in Baarlo opgericht, toen op 10 december de oprichtingsvergadering werd gehouden. Bij de Bond van Noord- en Middenlimburgse schutterijen-schuttersgilden en broederschappen Schuttersbond Juliana, sloten zich twintig schutterijen aan uit het gebied tussen Neer-Beesel en Siebengewald.

Het doel van schuttersbond Juliana was te omschrijven in een drietal hoofdzaken:

 • De leden van de aangesloten verenigingen te bekwamen in het schieten met de buks.
 • De bevordering van het schutters- en gildenwezen en de aloude cultuur en folklore.
 • De bevordering en samenwerking tussen verenigingen, schuttersbonden en federaties die eenzelfde doel nastreven.

De diversiteit van de aangesloten Noord- en Middenlimburgse schutterijen is groot. Onder hen bevinden zich eeuwenoude schuttersgilden, alsook jonge verenigingen, die zich puur op de schietsport richten. Het grootste deel van de aangesloten verenigingen gaat gekleed in fantasieuniformen en/of militaire tenues, enkele schutterijen dragen gildenkleding. Alle schutterijen hebben wel één ding gemeen: ze schieten allemaal op de blokjes, de bölkes in schuttersjargon.

Schuttersbond Juliana begon pas in 1927 met het notuleren van de bijeenkomsten, vandaar dat over de eerste achttien jaren weinig bekend is. Uit een van 9 februari 1913 daterend kasboek kan men de conclusie trekken, dat er in 1913 zestien betalende leden waren.

In juli 1914 stopt het kasboek met het verwerken van de inkomsten en er wordt pas weer geboekt op 28 maart 1921. Hieruit kunnen wij concluderen dat tot 1921 het schuttersleven vrijwel stil lag. In dezelfde maand werd wel besloten dat de verenigingen op de bondsschuttersfeesten met minimaal acht leden moeten komen. Zo niet, dan heeft de betreffende vereniging geen recht op deelname aan het bondsschuttersfeest.

Schuttersbond Juliana groeide in de jaren dertig van de vorige eeuw van veertien naar achttien leden. In die tijd was het streven van elke schuttersbond gericht tenminste twintig schutterijen als lid te hebben. Door de dreiging van de Tweede Wereldoorlog en meer nog door een gebrek aan samenwerking en weinig ambities voor het organiseren van bondsschuttersfeesten in verband met de financiële risico’s, was de kwaliteit van de schuttersverenigingen eind jaren dertig sterk achteruit gegaan.

Na de oorlog ging het weer snel bergopwaarts met het schutterswezen. Ook de overkoepelende schuttersbond Juliana profiteerde hiervan. Van 1948 tot eind 1949 was het aantal leden gestegen van achttien tot drieëntwintig met in totaal maar liefst 1084 schutters!

Uiteraard heeft deze schuttersbond ook verenigingen, die niet de complete 100 jaar actief waren. Enkele schutterijen bestaan niet meer, ook zijn er verenigingen die in een later stadium ook zijn toegetreden.

De navolgende verenigingen hebben in het verleden deel uitgemaakt van Schuttersbond Juliana.

 • Schutterij Sint Fabianus Steyl, deze is thans nog actief als zangvereniging.
 • Sint Andreasgilde Velden, deze bestaat nog wel en heeft nog bezittingen in onroerende goederen, zij viert alleen nog haar jaarlijkse patroonsdag. Zij zijn in 2015 weer toegetreden tot de Bond Juliana en gaan indien mogelijk vanaf 2018 weer actief deelnemen aan alle activiteiten.
 • Schutterij Sint Antonius Baarlo, deze is in 1954 een fusie aangegaan en bestaat heden ten dage nog onder Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo.
 • Sint Petrus & Paulus Gilde Arcen, deze vereniging is nog springlevend en is voor korte duur toegetreden tot onze schuttersbond. Het is een gilde voor vrijgezellen van 16 tot en met 34 jaar, echter zag weinig in de discipline binnen deze schuttersbond.
 • Schutterij-Broederschap Sint Urbanus Baarlo, deze bestaat nog wel en heeft bezittingen in onroerend goed, deze vereniging houdt nog jaarlijks haar koningsvogelschieten en feest op de patroonsdag (teerdag).
 • Schutterij Volharding Blerick, deze is opgeheven.
 • Schutterij Eendracht Hout-Blerick, deze is opgeheven.
 • Schutterij Volharding Maasbree, deze is in fusie gegaan met de Schutterij Sint Martinus te Maasbree.
 • Schutterij Sint Jozef Kessel-Eik, deze is opgeheven.
 • Schutterij H. Sacrament Neer, deze is in fusie gegaan met de Broederschap van Sint Martinus, de Bussen Schutten Neer.
 • Oranje-Schutten Neer, deze is in fusie gegaan met de Broederschap van Sint Martinus, de Bussen Schutten Neer.
 • Schutterij-Broederschap Sint Sebastianus Kessel, deze bestaat nog wel en heeft nog bezittingen en onroerende goederen. Zij viert alleen nog haar jaarlijkse patroonsdag.
 • Schutterij Sint Georgius en Sint Sebastianus Beesel, deze is in de tachtiger jaren overgestapt vanuit  Schuttersbond Juliana naar de Middenlimburgse schuttersbond.
 • De schutterij UVB (Uit Vrienden Bestaan) uit Panningen. Zij waren opgericht in 1972 en zijn eind 1982 gefuseerd met de huidige schutterij Sint Leonardus Panningen-Egchel
 • Schutterij Sint Anna Maasbree, deze is in het jaar 2009 opgeheven.
 • Schutterij Hubertus Tegelen, deze is in het jaar 2010 ten ruste gegaan. Diverse leden zijn toen naar hun zustervereniging St.Anthonius Tegelen gegaan.
24
22
25

Schuttersactiviteiten van de Schuttersbond

Binnen de Schuttersbond Juliana worden jaarlijks drie bondsschuttersfeesten gehouden, waarvoor een verplichte deelname geldt van de aangesloten verenigingen. Daarnaast wordt op vrijwillige basis het persoonlijk bondskampioenschap van deze Schuttersbond Juliana verschoten.

In hoofdlijnen komt de organisatie van een bondsschuttersfeest op het navolgende neer:

 • Ontvangst door de Kerkelijke en Wereldlijke Overheid op het gemeentehuis c.q. gemeenschapshuis.
 • Inspectie door Kerkelijke en Wereldlijke Overheid van de deelnemende verenigingen.
 • Geüniformeerde optocht door het centrum van de woonplaats
 • Wedstrijden in het kader van het schutters- en gildenwezen, zoals beoordelingswedstrijden, marswedstrijden, solistenwedstrijden en vendelwedstrijden.
 • De schietwedstrijden sluiten het bondsschuttersfeest af.

In 1948 werd het 40-jarig bestaansfeest van de Schuttersbond Juliana gevierd evenals het 50-jarig bestaansfeest in 1958. In 1978 werd besloten om het 70-jarig bestaansfeest te vieren en in 1984 werd het 75-jarig bestaansfeest georganiseerd bij de Schutterij Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo. In 2008 werd het eeuwfeest gevierd met een groots gildenfeest, georganiseerd door het bondsbestuur in samenwerking met de Broederschap van de Bussen Schutten Neer.

Aanvankelijk werd er bij de zogenaamde korpswedstrijden met drietallen geschoten, maar vanaf 1958 gebeurde dat met zestallen in drie klassen, waardoor meer schutters gelegenheid kregen aan de wedstrijden deel te nemen. In 1999 volgde voor de eerste keer een proef met het schieten in negentallen, maar dit heeft geen vervolg gekregen.

De verenigingen, die in de loop der tijd het Oud Limburgs Schuttersfeest hebben gewonnen binnen onze Schuttersbond Juliana:

 • 1910 : Oranje Schutters Neer
 • 1922 : Oranje Schutters Neer
 • 1924 : St. Hubertus Tegelen
 • 1928 : St. Hubertus Tegelen
 • 1931 : St. Antonius Baarlo
 • 1933 : St. Antonius Baarlo
 • 1936 : St. Georgius en Sint Sebastianus Beesel
 • 1939 : St. Martinus Tegelen
 • 1953 : St. Georgius en Sint Sebastianus Beesel
 • 1957 : St. Georgius en Sint Sebastianus Beesel
 • 1965 : St. Hubertus Tegelen
 • 1967 : St. Hubertus Tegelen
 • 1982 : St. Georgius en Sint Sebastianus Beesel
 • 1998 : St. Barbara Reuver
 • 1999 : St. Antonius en Sint Petrus Baarlo
 • 2009: St. Jan Grubbenvorst
 • 2018: St. Sebastianus Sevenum
75 jaar bond